Grups de presió

Una altra àrea del nostre portfoli és el camp de l’electromecànica.
Desenvolupem tasques amb bombes submergides de pous i aigües fecals, instal·lem grups de pressió i implementem xarxes de distribució d’aigua per a ajuntaments.
En els grups de pressió es controla el canvi dels motors a variador, la càrrega d’aire en la hidrosfera i els paràmetres d’ABB.
També es realitzen proves de posada en marxa i parada de presostats i es fa una revisió de l’estat general del grup complet.

Automatització

Oferim als nostres clients 3 modalitats de manteniment.

Per al tipus de contracte de manteniment amb vigilància GSM, l’equip està connectat permanentment a un transmissor GSM i en cas d’avaria, els nostres tècnics reben un missatge d’avís.

Aplicacions:
Xarxes de subministrament d’aigua
Xarxes de distribució eléctrica
Instal·lacions d’energia solar
Estacions de bombament

Placeholder

Automatización


Ofrecemos a nuestros clientes 3 modalidades de mantenimiento.

Para el tipo de contrato de mantenimiento con vigilancia GSM, el equipo está conectado permanentemente a un transmisor GSM y en caso de avería, nuestros técnicos reciben un mensaje de aviso.

Aplicaciones:
Redes de suministro de agua
Redes de distribución eléctrica
Instalaciones de energía solar
Estaciones de bombeo

Variadores de velocidad


El principal objetivo de los convertidores de frecuencia, también llamados variadores de velocidad, es la optimización del consumo. Con ello conseguimos cumplir dos requerimientos básicos para nosotros, el ahorro energético y el respeto por el medio ambiente.

Controlan la velocidad de bombas, mezcladoras, ventiladores, compresores y demás dispositivos para lograr los objetivos del proceso. En muchas aplicaciones, los convertidores de frecuencia ahorran tanta energía que el tiempo de amortización de su inversión es cuestión de meses. Un nuevo enfoque a la apreciación y evaluación del impacto medioambiental señala que el tiempo de recuperación ecológica -su huella ecológica- puede ser incluso mucho menor, en muchos casos tan breve como un o dos días.

Pozos y sondeos


Mundiagua es una empresa con una dilatada experiencia, dedicada a los sondeos para la captación de aguas subterráneas, con una amplia oferta en soluciones para sus necesidades domésticas, industriales, agrícolas o ganaderas.

Disponemos de personal altamente cualificado y con gran experiencia en todo tipo de terrenos, así como de la maquinaria más moderna del mercado.

Contamos con los más modernos sistemas de detección de agua y disponemos de todo tipo de bombas de agua y acumuladores.

Destacamos las bombas de agua con alimentación a través de energía solar (bombas solares).

Placeholder

Variadors de velocitat

El principal objectiu dels convertidors de freqüència, també anomenats variadors de velocitat, és l’optimització de consum. Amb això aconseguim complir dos requeriments bàsics per a nosaltres, l’estalvi energètic i el respecte pel medi ambient.

Controlen la velocitat de bombes, mescladores, ventiladors, compressors i altres dispositius per assolir els objectius del procés. En moltes aplicacions, els convertidors de freqüència estalvien tanta energia que el temps d’amortització de la inversió és qüestió de mesos. Un nou enfocament a l’apreciació i avaluació de l’impacte mediambiental assenyala que el temps de recuperació ecològica -la seva empremta ecològica- pot ser fins i tot molt menor, en molts casos tan breu com un o dos dies.

Pous i sondejos

Mundiagua és una empresa amb una dilatada experiència, dedicada als sondejos per a la captació d’aigües subterrànies, amb una àmplia oferta en solucions per a les seves necessitats domèstiques, industrials, agrícoles o ramaderes.

Disposem de personal altament qualificat i amb gran experiència en tot tipus de terrenys, així com de la maquinària més moderna del mercat.

Comptem amb els més moderns sistemes de detecció d’aigua i disposem de tot tipus de bombes d’aigua i acumuladors.

Destaquem les bombes d’aigua amb alimentació a través d’energia solar (bombes solars).

Placeholder

Demani’ns informació sense compromís

Si vol que el nostre equip de professionals l’assessori a l’hora de prendre una decisió sobre el sistema de calefacció més convenient per als seus necessitats, no dubti en contactar amb nosaltres i li oferirem el nostre assessorament.

Contactar